A Kanizsai vár története a Ferabosco-féle átépítésig
 
Kanizsa vára ismereteink szerint a mai Vár utca környékén, az egykori szeszipari vállalat és az üveggyár telepe által korábban beépített területen volt. A vár építésének első periódusa a Kanizsai család várkastélyának megépülése volt. A Kanizsai család a Sopron vármegyében őshonos Osl(i) nemzetségből származik. A nemzetség első, oklevelekben említett tagja Osl ispán volt, aki a 12. század második felében élt. Az ő unokája volt Imre, akinek fiai közül II. Imre és Mihály a Csornai, Lőrinc pedig a Kanizsai család alapítója lett. A 14. század elején Lőrinc és testvérei a Kőszegiek szolgálatába kényszerültek. Lőrinc 1319 előtt a király pártjára állt. Érdemeiért, köztük Kanizsa visszafoglalásáért 1323-ban megkapta Kanizsa várát és uradalmát. Fia már magát Kanizsainak nevezi. Kanizsai I. István zágrábi püspökkel és Kanizsai I. Jánossal megkezdődik a család csillagának emelkedése. I. János fiai közül II. János, esztergomi érsek emelkedett a legmagasabbra, és Zsigmond királlyal való kapcsolata révén a családot a nagybirtokosok közé emelte. Bátyja, Kanizsai II. Miklós tárnokmester a kanizsai vár építtetője, a tőle származó ág lakja Kanizsát 1491-ig, mikor IV. Miklóssal kihal. A legfiatalabb testvér, II. István főudvarmester, a kismartoni (Eisenstadt) vár építtetője. A II. Istvántól származó ág férfiágon Ferenccel 1532-ben, leányágon Orsolyával 1571-ben halt ki. A Kanizsai vagyon Kanizsai Orsolya házassága révén a Nádasdy családra szállt.
 
A család impozáns, kőből és téglából épült palotája a forrásokban a 15. század elején tűnt fel. A mai Vár úton és az ott található ipartelepek, üzemek környékén a Kanizsa folyócska (ma Principális) szigetén állt. A palota maradványai az ipartelep tömbjei alatt rejtőznek. A várat, közvetett adatok alapján egyértelműen Kanizsai II. Miklós építtette a 14. század utolsó negyedétől. A munka valószínűleg 1393-ban fejeződött be. A várkastély, a feltárások és Ferabosco 1572-es alaprajza, valamint Hans Leonard von Zell 1600-as nézeti rajza alapján zártudvaros, egyemeletes épület volt, földszintjét támpillérek erősítették. Kapuja dél felé nézett. A várkápolna a kapuval szemben, az északi szárny közepén helyezkedett el. A várat vizesárok övezte, e körül helyezkedett el a külső vár a bástyákkal. Az ábrázolások és a feltárás adatai alapján a Kanizsaiak várkastélya a 15. század eleji királyi rezidenciák példáját követő, szabályos alaprajzú vártípushoz tartozott, mint például Visegrád, Diósgyőr, Zólyom, Kismarton, Ozora és Tata. A várkastély alapjait Méri István tárta fel.
 
Amikor Nádasdy Tamás 1533-ban feleségül vette Kanizsai Orsolyát a Kanizsai család vagyona a birtokába jutott, átépíttette a várat. Ezt megelőzően a vár már három részre tagolódó erődítmény volt, ami a várkastélyból, az úgynevezett közép várból és a külső várból állt. Időközben azonban igen rossz állapotba került, így a Dunántúlon dúló hadiesemények szükségessé tették az újjáépítését. Nádasdy Tamás 1554 ősze és 1559 között teljesen újjáépítette a védőműveket, megtartva a vár korábbi hármas szerkezetét. A falak és bástyák továbbra is fából és földből épültek, de már zömmel a Magyarországon korszerűnek számító óolasz bástyákkal egészültek ki. A várnak két kapuja volt, a város felé a Kenéz kapu, nyugatra a Jézus kapu nyílt. Az átépítés folyamatát, az irányítók, Szele Jakab és Terjék Tamás leveleiből, az átépítés utáni vár alaprajzát Ferabosco 1572-es alaprajzából ismerjük.
 
 
A kanizsai vár története a királyi vártól a török időkig
 
Szigetvár 1566-os eleste után Kanizsa vára a Mura és a Balaton között újonnan létrehozott védelmi vonal főkapitányi székhelye lett. A várat 1568-ban a király szerezte meg, miután elcserélte azt Csejte váráért és a borsmonostori apátságért özvegy Nádasdyné Kanizsai Orsolyával és fiával. Ekkor döntés született modern erőddé alakításáról is. Több változat közül a Haditanács Pietro Ferabosco tervét fogadta el, aki a régi várat is magába foglaló, annál mintegy két és félszer nagyobb alapterületű, a mocsárral és vizesárokkal övezett ötszögű erődítményt tervezett. Az ötszög alakú új vár két részből állt, a keleti fele magába foglalta a régi várat, míg a nyugati, másfélszer akkora rész teljesen újonnan épült a lecsapolt mocsár területére. A vár két felét vizesárok választotta el, a sarkokon újolasz bástyákkal. A várnak két kapuja volt, az eredeti helyén maradt Szigetvári, és a nyugat felé nyíló Bécsi kapu. A tulajdonképpeni építkezés 1570-ben indult, és 1587-ig, bizonyos részeiben 1590-ig tartott, de a nyugati várrész kiépítése teljesen nem fejeződött be. A királyi építkezéseket sokáig csak két hiteles alaprajz dokumentálta, mindkettő Bécsben van. Az egyik P. Ferabosconak az építkezés 1572-es kezdeti szakaszában készült állapotrögzítő rajza, a másik 1587–94 közöttire keltezhető, ami a várat és a várost együtt ábrázoló alaprajz. Újabban Stockholmban három hiteles alaprajz is előkerült.
 
1600-ban a törökök 43 napos ostrom után elfoglalták Kanizsa várát. Ibrahim nagyvezér a mintegy 48 ezer főre becsülhető seregével Eszék felől, Lala Mohamed ruméliai beglerbég pedig Buda alól elindult Kanizsa ellen. Ibrahim Babócsa, Berzence, Lala Mohamed pedig Bolondvár, Lak és Kiskomár elfoglalása után szeptember 8-án vert tábort Kanizsa alatt. 11-én lövetni kezdték a várat, amit Georg Paradesiser főkapitány vezetésével, mintegy kéthónapi munícióval és élelmiszerrel ellátva 800 főnyi őrség védett. Tíznapi ágyúzás után, amely nem sok eredményt hozott, a törökök a környékbeli parasztokkal megkezdték a mocsár betöltését. Az első közvetlen roham szeptember 25-én történt, majd ugyanennek a napnak az éjszakáján, valószínűleg baleset következtében felrobbant a vár lőporraktára. A védők ezután már csak a felmentő seregben bízhattak. Ez szeptember 18-án indult Győr alól Mercoeur herceg vezetésével. Szeptember 25-én már Zalaegerszegnél álltak, innen kerülővel, Letenye felől, október 5-én érkeztek Sormásra. Október 5–12. között folytatott hadműveleteik azonban kudarcba fulladtak és 13-án, folyamatosan harcolva visszavonultak. Miután október 20–21-én elfogyott a vár védőinek lőszere, a törökök pedig betöltve az árkokat, már a falak tövében voltak, a védők egyezkedni kezdtek az ostromlókkal. Október 22-én, katonáinak követelésére a főkapitány a feladás mellett döntött. Paradeisert, társaival együtt ezután bíróság elé állították és Bécsújhelyen kivégezték.
 
A vár súlyos sérüléseket szenvedett az 1601-es visszavívási kísérletekor, de nem elhanyagolhatóak az 1664-es ostrom következményei sem. Török kori várépítési adatokat ismerünk 1604-ből és az 1630-as évekből. A törökök által átépített vár legpontosabb alaprajzát egy 1587-es kémjelentésből ismerjük. Ez az alaprajz és Evlia Cselebi leírása jól kiegészítik egymást. Ezek szerint fő vonalaiban megmaradt a Ferabosco-féle vár a törökök alatti 90 évben is, de annak keleti felét, a régi vár területét átalakították. Az É-D tengelyű terület nyugati oldalának sarkaira is szabálytalan új-olasz rendszerű bástyákat építettek. Ez volt a tulajdonképpeni török kori vár. Az egykori erőd nyugati részéből elővárat alakítottak ki oly módon, hogy a korábbi kötőgátat elbontva széles vizesárokkal választották el azt a vártól. Ezt az ék alakú, a vár felé nyitott elővárat Topraklik külvárosnak nevezték. A vár és az elővár területét sűrűn beépítették.
 
 
Kanizsa várának török alóli felszabadítására tett visszafoglalási kísérletek 
 
Kanizsa várának 1600-as elfoglalása után többször megpróbálták visszafoglalni azt. 1601-ben az 1600-as felmentési kísérletben kudarcot vallott Mercoeur herceget Székesfehérvárról, Ferdinánd főherceget pedig stájer és itáliai hadakkal küldték a vár visszavételére. Az összegyűlt nemzetközi haderő mintegy 30 ezer embert számlált, az ágyúk létszáma 50-100 között volt és 6000 lövedéket vittek magukkal. A török védők száma ezer körül volt. Az ostromló had szeptember 10-én ért Kanizsa alá, 18-án pedig már körülzárták azt. Bár a tüzérség eredményes volt, a várat gyakorlatilag rommá lőtték, maga az ostrom lassan haladt, miután nehezítette azt az élelmiszerhiány és a rossz időjárás. Csak október 28-án került sor az első, sikertelen rohamra. A táborba hiába érkezett meg Fehérvár alól november 14-én további 7000 főnyi segítség, a november 15-én éjjel kitört hatalmas hóviharban 3 ezer ember egyszerűen megfagyott. A sereg november 17-én, ágyúit hátrahagyva rettenetes körülmények között, különböző irányokban elmenekült Kanizsa alól. Konkrét adatok csak a pápai hadsereg veszteségről vannak. Itt a 10 ezer katonából 3500 maradt életben. A török források 42 ágyú zsákmányolásáról és 6-7000 levágott ostromlóról szólnak.
 
1664-ben Zrínyi Miklós tett balul sikerült próbálkozást Kanizsa visszafoglalására. Zrínyi, a sikeres téli hadjárat után, amellyel elvágta a kanizsai török utánpótlási vonalait, még februárban megkezdte Kanizsa ostromának előkészítését. Egy idejében induló ostrom biztos sikert ígért. A királyi döntés elhúzódása, majd a parancsnokság kérdésében folytatott huzavona azonban elodázta a csapatok felvonulását és az ostromeszközök is későn érkeztek meg. Így az ostrom az ideálisnál hónapokkal később kezdődhetett csak. Zrínyi 7400 fős magyar és horvát hada, Strozzi 7000 fős császári csapata, a Hohenlohe vezette 5000 fős rajnai szövetségi had és az 1200 fős bajor csapat Új-Zrínyivár felől érkezve 1664. április 30-án kezdte meg Kanizsa ostromát. Az élelmiszerhiánytól szenvedő török védők létszáma 1400 fő volt. A tüzérség bizonyos egységeinek késése, és a lövegek minősége miatt a tervezett rohamokat nem tudták megkezdeni. Miközben május 23-án a várból kitörő védők felgyújtották a nyugati parti tábort, a május 8-án Belgrádból elindult török felmentő sereg 22-én már Szigetvárnál vert tábort. Zrínyi ugyan még egy rohamot előkészített, de a két-háromszoros túlerőben lévő török sereg május 29-én Babócsát, 30-án pedig Berzencét elfoglalva megérkezett. Az ostromlók táborában pánik tört ki, és a hadianyagot hátrahagyva Új-Zrínyiváron keresztül a Muraközbe vonultak vissza.
 
Az ostromok között a sikert az 1690-es év hozta meg, Kanizsa vára felszabadult a 90 éves török uralom alól. Ekkorra már a Kanizsai vilajet területének jó részét elveszítette és az ország felszabadítását célzó háború mellékes irányává vált. Bár már 1686-ban tervezték Kanizsa blokádját, erre csak Székesfehérvár 1688-as elfoglalását követően került sor. Ekkor Batthyány II. Ádám dunántúli főkaptány új feladatául azt kapta, hogy akadályozza meg a kapcsolatot Kanizsa vára és a török birodalom között. A tulajdonképpeni körülzárásra, a szoros ostromzárra 1689 januárjában került sor. Ekkor kapitulált Szigetvár, ezzel Kanizsa az egyetlen török sziget maradt a Dunántúlon. A vár helyzete, török szempontból reménytelen volt, ennek ellenére csak 1690. március 16-án kezdődtek el a tárgyalások a vár feladásáról. Március 23-án jött létre a megállapodás, a kapitulációra pedig, a bécsi szentesítése után, 1690. április 13-án került sor. Az egyezmény értelmében a védők bántatlanul, kézifegyvereiket megtartva, biztosított szállítóeszközökön és fegyveres kísérettel a Török Birodalomba távozhattak. A blokád kezdetekor 4000 főnyire becsült lakosság létszáma a szökések és az éhínség miatt azonban időközben alaposan megcsappant. A különböző források 600 és 1600–1700 közöttire becsülik a kivonulók létszámát. Az erősség tehát ismét királyi tulajdonba került. Ekkor még helyőrséget telepítettek a várba, 1702-ben azonban, a katonai jelentőségét vesztett várat királyi parancsra lebontották.